Tuesday, 5 June 2012

Kekuatan dan Kelemahan Setiap Pendekatan Pembelajaran


KEKUATAN DAN KELEMAHAN  SETIAP PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Pendekatan berpusatkan murid   

Kekuatan 
 • Dapat menimbulkan  rasa minat murid untuk belajar kerana murid semua murid terlibat dalam kelas.
 • Menimbulkan rasa yakin setiap murid kerana murid dapat menyampaikan idea  secara bebas.
 • Dapat memahami minat murid dengan lebih mendalam dengan ini mudah bagi guru dalam proses pengajaran.
 • Interaksi guru dengan murid akan lebih lancar dengan guru memberikan fokus sepenuhnya kepada murid.
 • Banyak masa diperuntukkan untuk aktiviti murid sahaja.
 • Murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka.
 • Guru dapat mengetahui tahap kemampuan murid.

Kelemahan  

 • Tumpuan tidak boleh diberi kepada keseluruhan murid kerana jumlah pelajar yang ramai menyebabkan guru sukar untuk memberi perhatian kepada tiap-tiap murid.
 • Penglibatan setiap pelajar tidak menyeluruh.
 • Faktor masa iaitu masa yang terhad yang diperuntukkan kepada guru akan menyebabkan apa yang ingin disampaikan oleh guru tidak tercapai.
 • Kawalan kelas tidak menyeluruh menjadikan kelas tidak teratur dan tidak bagus.
 • Potensi murid yang berbeza-beza dalam kelas menyukarkan guru semasa dalam proses pembelajaran.
 • Guru perlu berusaha mencari strategi atau cara yang sesuai dan menarik kerana dalam sesebuah kelas murid-murid adalah berbeza daripada pelbagai segi mental, fizikal, dan emosi


Aktiviti yang dapat dijalankan :   
 • Lakonan                                           
 • Pidato
 • Wawancara
 • Dialog
 • Nyayian
 • Tarian
 • Kuiz

Pendekatan berpusatkan bahan   

Kekuatan  
 • Pembelajaran dapat dijalankan dalam suasana  yang seronok.
 • Menarik minat murid untuk memberi lebih fokos terhadap pembelajaran dalam kelas dengan memberi tumpuan yang sepenuhnya.
 • Membuatkan murid memberi perhatian sepenuhnya terhadap guru.
 • Interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran
 • Objektif pelajaran tercapai kerana dengan penggunaan bahan pelajaran murid akan dapat menguasai kemahiran dan kecekapan dengan menggunakan bahan.
 • Bahan dapat digunakan sepenuhnya dalam langkah pembelajaran.
 • Penggunaan bahan dapat membina kemahiran yang ada setiap murid.
 • Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah berkumpulan yang melibatkan bahan pembelajaran.
Aktiviti yang dapat dijalankan :  

 • Membaca menggunakan buku teks.
 • Murid menggunakan kad kerja untuk
 • Kotak beracun
 • Kerusi muzik
 • Muzik beriramaPendekatan berpusatkan projek  

Kekuatan  

 • Pembelajaran dalam kelas lebih aktif.
 • Sifat kepimpinan murid dapat dibentuk.
 • Memupuk nilai murni dalam murid dengan sifat tanggungjawab,hormat-menghormati, sopan santun, kerjasama antara kumpulan dan sebagainya.
 • Murid-murid lebih mengenali antara satu sama lain.
 • Memperkembangkan daya kreatif murid dan memperluaskan pengalaman murid semasa menjalankan projek.
 • Membantu murid bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek.
 • Murid memperoleh kejayaan dan perasaan kepuasan jika dapat menyelesaikan projek.
Kelemahan  

 • Aspek keselamatan.
 • Kawalan murid tidak dapat diberi perhatian sepenuhnya.
 • Masa yang terhad diperuntukkan untuk menjalankan projek kadang kala tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya semasa dalam pembelajaran dan pengajaran.
 • Guru perlu memberi bimbingan kepada murid untuk memastikan mereka tidak terkeluar daripada hasil pembelajaran yang hendak dicapai.

No comments:

Post a Comment